Katalog Tek Regera

Katalog Tek Regera
R-1. Legiony Polskie. Sprawy różne (“Strzelec” i “Sokół” Utworzenie Oddziału Śląskiego Legionów Polskich, wiersze o Legionach, sprawa “kryzysu przysięgowego”). 1913 – 1917
R-2. Legiony Polskie. Polski Skarb Wojenny i rozporządzenia rządu lub c.k. władz wojskowych w sprawach Legionów. 1914 – 1915
R-3. Legiony Polskie. Sprawy wojskowe i narodowe (Odezwy drukowane, gazety, czasopisma i inne druki). 1910 – 1918
R-4. Legiony Polskie i NKN (2 kopiariusze listów wysłanych z Komisariatu Wojskowego Legionów Polskich na Śląsk Cieszyński do różnych adresatów). 1914 – 1915
R-5. Naczelny Komitet Narodowy. Sekcja Śląska. Komisariat Wojskowy w Cieszynie (m.in. akcja werbunkowa). 1914 – 1916
R-6. Naczelny Komitet Narodowy. Komisariat Wojskowy w Cieszynie (korespondencja w sprawach legionistów – poszukiwanie zaginionych, zasiłki dla rodzin legionistów itp.). Styczeń – czerwiec 1915
R-7. Naczelny Komitet Narodowy. Komisariat Wojskowy w Cieszynie (sprawy legionistów cd.). Lipiec – grudzień 1915
R-8. Naczelny Komitet Narodowy. Komunikaty Biura Prasowego oraz sprawy ogólne NKN. 1914 – 1918
R-9. Naczelny Komitet Narodowy. Sekcja Śląska. Skarbowość (zbiórka funduszy na Polski Skarb Wojenny, korespondencja, listy składkowe, kwitariusze). 1914
R-10. Naczelny Komitet Narodowy. Liga Kobiet. Materiały z papierów po Jadwidze Kunickiej (do historii Ligi Kobiet NKN-u i spraw społecznych) . 1914 – 1919
R-11. “Militaryzm” (manifesty, odezwy, mobilizacja, sądy wojenne, dyscyplina wojskowa, walka z dywersją). 1914 – 1918
R-12. Rozruchy aprowizacyjne. 1915 – 1917
R-13. Wojna światowa. Archiwum wojenne. Sprawa polska. 1914 – 1918
R-14. Wojna światowa. “Pro memoria 1914/1915” . Verordnungsblatt für die k.k. Landwehr, 13.2.1914, Nr 8 z załącznikami (druki – m.in. dziennik urzędowy, instrukcje, formularze). 1914 – 1919
R-15. Śląsk Cieszyński. Koniec wojny – lata 1918-1921. Rada Narodowa. Sprawy Niemców śląskich po I wojnie światowej (początek roku 1920 – Skoczów – Bielsko – Cieszyn). Sprawa milicji w Bielsku. 1918 -1921
R-16. Śląsk Cieszyński po I wojnie światowej (sprawy polsko-czechosłowackie, gospodarcze i polityczne). 1918 – 1920
R-17. Plebiscyt. Telegramy (telegramy Prezydium Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego, Krajowego Urzędu Gospodarczego oraz Głównego Komitetu Plebiscytowego w Cieszynie). 1920
R-18. Plebiscyt A. Gwałty czeskie (organizacja i przebieg przygotowań do plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim) B. Główny Komitet Plebiscytowy w Cieszynie 1919 – 1920
R-19. Paryż. Materiały z delegacji do Paryża, czerwiec 1920 i do Scarborough na kongres angielskiej Partii Pracy. Dr Liebermann i T. Reger. 1920
R-20. Śląsk Cieszyński. Rozstrzygnięcie sprawy Śląska Cieszyńskiego w r. 1920 (okres likwidacji Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, odznaka “Za obronę Śląska”, ustalenie granicy, interpelacje poselskie w sprawie uregulowania sporu polsko-czeskiego). 19
R-21. “Komunikaty” – Polskie Biuro Prasowe w Cieszynie (teksty komunikatów prasowych o wydarzeniach politycznych w Czechosłowacji). 1920
R-22. Śląsk Cieszyński po I wojnie światowej (przewrót polityczny na Śląsku Cieszyńskim, wybory do Sejmu Ustawodawczego, wydarzenia polityczno-społeczne na Śląsku Cieszyńskim, mapy Śląska Cieszyńskiego, gazety i wycinki z gazet, druki ogólnopolskie, plebi
R-23. Polska Komenda Wojskowa. Rozkazy Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie (dziennik rozkazów). 1918 – 1921
R-24. Polacy a Czesi. Artykuły w prasie i notatki o konflikcie narodowościowym polsko-czeskim na Śląsku Cieszyńskim. 1910 – 1914
R-25. Śląsk Cieszyński po rozgraniczeniu w 1920 r. Stosunki na Śląsku Czechosłowackim (materiały dotyczące akcji spisu ludności w Czechosłowacji z 16.2.1921, szkolnictwo). 1920 – 1926
R-26. Śląsk Czechosłowacki (położenie Polaków w Czechosłowacji, ruch robotniczy). 1920 – 1924
R-27. Śląsk Czechosłowacki w latach 1923-1930 (wybory do wydziałów gminnych na Śląsku Czechosłowackim 1923, 1924; wybory do Zgromadzenia Narodowego w Czechosłowacji w 1925 r.). 1923 – 1925
R-28. Śląsk Czechosłowacki w latach 1920-1923. Raporty i akta Jana Wadonia (raporty kapitana Jana Wadonia o sytuacji politycznej w Czechosłowacji, sytuacja Polaków i Słowaków, omówienie artykułów prasowych). 1920 – 1922
R-29. Górnicy i robotnicy wydaleni z pracy w Czechosłowacji (napady bojówek czeskich na Polaków, zeznania o sytuacji po 28.7.1920, działalność Głównego Komitetu Ofiar Wojny w Cieszynie, regulowanie spraw życiowych uchodźców mieszkających w Polsce). 1920
R-30. Słowacja (konflikt narodowościowy słowacko-czeski, ruch separatystyczny Słowaków, materiały z prasy słowackiej). 1919 – 1923
R-31. Sprawy szkolne i oświatowe (szkolnictwo ludowe polskie na Śląsku Cieszyńskim, zmiana par. 55 ustawy nauczycielskiej z 1869 r., problemy wychowania dzieci i młodzieży, upaństwowienie Gimnazjum Polskiego w Orłowej). 1870 – 1913
R-32. Sprawy szkolne i oświatowe (polskie szkolnictwo ludowe w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, Cieszyn, korespondencja J. Smulikowskiego o sytuacji szkolnictwa ludowego w Galicji, upaństwowienie Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej). 1913 – 1918
R-33. Komisja szkolna od 1917 do 1920 (w parlamencie wiedeńskim, w sejmie warszawskim i Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)
R-34. Cieszyn (Cieszyn od 1908 r. do I wojny światowej, wybory do Rady Gminnej, budżet i gospodarka miejska, varia). 1907 – 1918
R-35. Cieszyn (sytuacja polityczna, wybory do Wydziału Gminnego, sprawy gospodarcze, promocja Cieszyna jako letniska, zaproszenia na bale, rozkłady jazdy autobusów J. Molina w Cieszynie, prospekty reklamowe wyrobów narzędzi i przyrządów firmy “Rajmund Kis
R-36. Silesiaca (uroczystości i jubileusze różnych organizacji społecznych, fragment korespondencji Tadeusza Regera w sprawach interwencyjnych, klepsydry, wiersze). 1920 – 1937
R-37. Archiwum śląskie (materiały agitacyjne z okresu przygotowań do plebiscytu na Górnym Śląsku – propolskie; materiały dotyczące obrad Sejmu Śląskiego). 1920 – 1935
R-38. Materiały z działalności Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół”
R-39. Internationaler Sozialistischer Kongress in Basel 1912 (Międzynarodowy Kongres Socjalistyczny w Bazylei 1912). 1912
R-40. Socjalna Demokracja i Polska Partia Socjalistyczna. 1893 1918 (ruch robotniczy na Śląsku Cieszyńskim, wiece robotnicze, socjalistyczna agitacja przedwyborcza, działalność PPSD). 1893 – 1918
R-41. Socjalna Demokracja i stronnictwa pokrewne po I wojnie światowej (działalność PPSD i PPS na Śląsku Cieszyńskim, agitacja socjalistyczna przed wyborami parlamentarnymi, wiece i uroczystości, nekrologi wybitnych działaczy socjalistycznych). 1918 – 193
R-42. Kopiał listów w sprawach partyjno-politycznych (listy Tadeusza Regera i innych osób do różnych osób i instytucji w sprawach partyjnych. 1908 – 1910
R-43. Związki zawodowe i stowarzyszenia robotnicze. Handlowcy i transportowcy. Zatrudnieni w spółkach (organizowanie związków zawodowych, strajki i wiece). 1902 – 1931
R-44. Polityka gminna (sprawozdanie rachunkowe gminy Bystrzyca za 1904 r., wycinki z gazet o stanowisku socjalistów w sprawach społecznych polityki gminnej). 1904 – 1912
R-45. Dziećmorowice. Lutynia Polska i Niemiecka. Wierzniowice (sprawy gminne Lutyni, sprawa szkoły polskiej w Niemieckiej Lutyni ). 1908 – 1913
R-46. Polska Ostrawa. Radwanice. Kończyce Małe. Bartowice. Szonów. Ostrawa Morawska. Witkowice. Mariańskie Góry. Przywóz (szkoły polskie w Polskiej Ostrawie, Witkowicach, Dom Polski w Morawskiej Ostrawie). 1912 – 1913
R-47. Łąki. Darków. Raj (walka z “klika Lankocza” w Łąkach, wybory do Rady Gminnej w Łąkach w 1912 r., sprawa Jana Paździory z Darkowa) . 1908 – 1914
R-48. Stonawa, Łazy, Orłowa, Dąbrowa (sprawy kulturalne i szkolne w Orłowej i Stonawie, budowa nowego kościoła). 1910 – 1917
R-49. Pietwałd. Rychwałd. Poręba (wybory gminne w Pietwałdzie i Rychwałdzie). 1908 – 1913
R-50. Sucha Górna, Średnia, Dolna. Szumbark. Błędowice (założenie Szkoły Wydziałowej w Błędowicach, wybory gminne w Suchej – 1913 r. i odwołanie od wyników wyborów). 1912 – 1918
R-51. Wybory do parlamentu w 1907 r. i późniejsze wybory gminne (wybory do Rady Państwa w Wiedniu, do Śląskiego Sejmu Krajowego, wybory gminne na Śląsku Cieszyńskim). 1907 – 1912
R-52. Archiwum wyborów 1911 (materiały związane z agitacją przedwyborczą na Śląsku Cieszyńskim, odezwy z terenu Galicji Zachodniej – Biała, Chrzanów, odezwy stronnictw czeskich). 1911
R-53. Wybory w Polsce do Sejmu i Senatu w latach 1919, 1922, 1928. Wybory na Śląsku Cieszyńskim w latach 1922, 1925.
R-54. Spis ludności w r. 1910. Odezwy i formularze (spis ludności w Austro-Węgrzech, odezwy polskie w sprawie zachowania polskich praw językowych w zagłębiu ostrawsko-karwińskim, formularze odwołań, żądające wpisania języka polskiego). 1910 – 1911
R-55. Parlament wiedeński. Druki dotyczące działalności parlamentu. Interpelacje poselskie. Koło Polskie. 1900 – 1918
R-56. Parlament wiedeński. Odbitki i wycinki z protokołów stenograficznych parlamentu wiedeńskiego z lat 1911, 1912, 1913, 1917 (druki, wnioski poselskie, interpelacje, projekty ustaw i pojedyncze protokoły stenograficzne, dzienniki ustaw). 1854 – 1918
R-57. Sejm Galicyjski. Budżet Galicji. Statystyka (sprawy społeczno-gospodarcze). 1913
R-58. Wnioski, interpelacje poselskie oraz interwencje. 1911 – 1926
R-59. Sejm – Senat (Sejm Ustawodawczy RP 1919-1922 i Sejm i Senat RP I kadencji 1922-1928.
R-60. Sejm i Senat RP II i III kadencji. 1928 – 1935
R-61. Sprawozdanie Komisji Budżetowej w Ministerstwie Poczt i Telegrafów (referat sprawozdawczy T. Regera wygłoszony w Sejmie ). 1930
R-62. Śląski Wydział Krajowy w likwidacji 1918/1919 (obrady Komisji Likwidacyjnej w Opawie, notatki T. Regera). 1918 – 1919
R-63. Autonomia Sejmu Śląskiego i zmiana ordynacji wyborczej Sejmu Śląskiego. 1920 – 1929
R-64. Dzienniki Ustaw Republiki Austriackiej. 1918 – 1920
R-65. Dzienniki urzędowe władz czechosłowackich rozprowadzane na Śląsku Cieszyński. 1919 – 1920
R-66. “Sprawozdania stenograficzne z obrad Sejmu Śląskiego w Opawie (wraz z załącznikami). 1904 – 1912
R-67. Sprawy socjalne Położenie ekonomiczno-społeczne klasy robotniczej w Austrii. Drożyzna. Bogactwo i nędza. 1903 – 1918
R-68. 8 godzin pracy (walka o 8-godzinny dzień pracy i sprawy bezpieczeństwa pracy). 1903 – 1918
R-69. Kolejarze (działalność kolejarzy na Śląsku Cieszyńskim). 1914 – 1935
R-70. Pragmatyka służbowa dla c.k. urzędników i sług państwowych. 1912
R-71. Komisja Ochrony Pracy 1923-1926 (materiały Sejmowej Komisji Ochrony Pracy dotyczące opracowania ustaw prawa pracy i bezpieczeństwa, higieny pracy). 1919 – 1929
R-72. Ustawa i projekt noweli dra S. Lichta z wnioskami posłów do ustawy emerytalnej dla funkcjonariuszy państwowych i urzędników prywatnych. 1907 – 1917
R-73. Mieszkania fabryczne. Polityka mieszkaniow. 1912
R-74. Ochrona lokatorów. Ulgi budowlane i podatkowe (ochrona lokatorów w czasie I wojny światowej, budownictwo na Śląsku Cieszyńskim, przepisy prawne). 1911 – 1930
R-75. Walka z alkoholizmem. 1911 – 1913
R-76. Sprawy ekonomiczno-gospodarcze (Górnictwo, rolnictwo, giełda, budżet, banki, pożyczki państwowe itp.) (drukowane sprawozdania rachunkowe polskich spółdzielni i banków na Śląsku Cieszyńskim – 1902-1925; kasy chorych i ubezpieczenia – 1908-1913; towa
R-77. Ruch spółdzielczy (robotnicze spółdzielnie spożywców na Śląsku Cieszyńskim – artykuły, zestawienia statystyczne z konferencji spółdzielni spożywczych na Śląsku Austriackim, drukowane sprawozdania rachunkowe spółdzielni). 1905 – 1930
 R-78. Sprawy socjalne na wsi. Zniesienie serwitutów. 1905 – 1929
R-79. Kartele. 1911 – 1912 (ankieta parlamentarno-rządowa o działalności kartelów w przemyśle i górnictwie austriackim). 1911 – 1912
R-80. Grupa II Stowarzyszenia Kopalń Węgla Kamiennego okręgu morawsko-ostrawskiego (domy dla rekonwalescentów i sierocińce). 1896 – 1915
R-81. Sprawa: Unia górników a Grupa II (roczne sprawozdania rachunkowe i sprawy finansowe, materiały zjazdów związkowych, budowa sanatoriów górniczych). 1903 – 1919
R-82. Bystra 1922 (kupno i uruchomienie Sanatorium Przeciwgruźliczego w Bystrej). 1919 – 1926
R-83. Powiatowa Kasa Chorych w Cieszynie (sprawy wyborów delegatów do Powiatowej Kasy Chorych, sprawozdania rachunkowe, ststut, sprawozdanie z 25-letniej działalności z 1913 r.
R-84. Powiatowa Kasa Chorych w Cieszynie (ustalenie taksy aptekarskiej – 1919, zasady ubezpieczenia, sprawozdania finansowe, wybory do Powiatowej Kasy Chorych w Cieszynie – 1929). 1919 – 1933
R-85. Powiatowa Kasa Chorych w Boguminie (założenie powiatowej Kasy Chorych w Boguminie w 1909 r., wybory delegatów i sprawozdania rachunkowe). 1909 – 1913
R-86. Kasy brackie (materiały ogólne o działalności powiatowych kas chorych w Austrii, przede wszystkim w Okręgu Zakładu Ubezpieczeń dla Moraw i Śląska w Brnie, wybory w Brnie w 1909 r.
R-87. V [Piąty] Wiec kas chorych w Austrii. Maj 1912 (plik druków i wydawnictw zjazdu, sprawozdanie z IV. Zjazdu austriackich kas chorych w 1909 r.). 1909 – 1912
R-88. Bractwo Austr. Tow. Gór i Hut. w Ostr. Mor.(Sprawozdania rachunkowe kas brackich w towarzystwach górniczych, materiały majątkowe). 1896 – 1925
R-89. Kasy brackie (kasy chorych w Polsce, sprawy organizacyjne, ustawodawstwo o kasach chorych, działalność Komisji Ochrony Pracy Sejmu RP, aptekarstwo i lecznictwo). 1919 – 1929
R-90. Kasa Bracka Krakowska MCMXXV ( Okręgowy Związek Kas Chorych dla województwa krakowskiego i kieleckiego oraz Śląska Cieszyńskiego w Krakowie – utworzenie w 1922 r., statut, materiały ze zjazdów i posiedzeń zarządu). 1922 – 1926
R-91. “Wiadomości Cieszyńskie” – księga prenumeratorów, książeczka czekowa administracji pisma. 1919 – 1920″
R-92. “Robotnik Śląski” (korespondencja redakcji “Robotnika Śląskiego” – korespondencja robotników o różnych nadużyciach i sytuacji politycznej w miejscowościach i materiały przysłane do ogłoszenia – komunikaty). 1905 – 1920
R-93. “Polska Agencja Telegraficzna” (“Jeden dzień Pata”, materiały serwisu informacyjnego, fotograficznego i giełdy opracowane przez PAT). 1934
R-94. Osobiste i rodzinne sprawy Tadeusza Regera (sprawy sądowe T. Regera w sprawie przestępstw prasowych i zgromadzeń – 1899; notatki T. Regera w różnych sprawach, legitymacje i zaproszenia na różne uroczystości, listy z prośbą o interwencję, sprawa kolo
R-95. Pamiątki z Jubileuszu 40 – 60 lat 1932 r. (listy z gratulacjami, artykuły z gazet o działalności T. Regera i uroczystej akademii). 1932
R-96. Materiały do referatów i opracowania. (teksty referatów różnych autorów notatki Witolda Regera z wykładów w WSGW w Cieszynie). 1928 – 1938
R-97. Materiały do odczytów: o początkach życia na ziemi, o człowieku pierwotnym, o Japonii, o podatkach (notatki i materiały do referatów opracowanych przez Tadeusza Regera). 1923 – 1930
R-98. Antoni Marczyński: Świat w płomieniach. Powieść z niedalekiej przyszłości (wycinki z gazety “Polonia”). 1928
R-99. Regulacja rzek i potoków (materiały dotyczące uchwalenia przez Sejm Śląski w Opawie kredytów na regulację rzek i potoków oraz inne inwestycje wodne oraz nowelizacja ustawy o drogach wodnych). 1907 – 1918
R-100. Maj 1926. Materiały prasowe (informacje prasowe o przebiegu przewrotu majowego i nadużyciach rządów Chjeno-Piasta oraz Witosa). 1926 – 1934
R-101. “Siła” i “Sokół” (statuty Stowarzyszenia “Siła”, materiały do organizowanych imprez i uroczystości oraz jednodniówki jubileuszowej z 1928 r.). 1892 – 1934
R-102. Curioza (fragmenty gazet, druki reklamowe, rozkłady jazdy, mapy). 1881 – 1915
R-103. Varia (druki wydawane przez różne organizacje, fragmenty czasopism, fragmenty korespondencji, ulotki reklamowe, brudnopisy prac T. Regera i jego notatki). 1889 – 1931
R-104. Spór o księgę protokołów Rady Narodowej (pojedyncze numery gazet z artykułami w tej sprawie). 1937
R-105. Wycinki z gazet i czasopism. Ok. 1925 – 1933
R-106. Tygodniowe kroniki wydarzeń wojenych (karty z “Neues Wiener Wochen Journal”, “Oesterreichische Volks-Zeitung”, “Kriegschronik der Woche” i “Die Frauenwelt”). 1914 – 1918
R-107. “Śląska Brygada. Bezpartyjny Organ Niepodległościowców” (tygodnik). 1935 – 1936
R-108. “Iskry” (pismo nielegalne polskiej młodzieży gimnazjalnej w Cieszynie); utwór Jana Jastrzębca-Hempla pt. “Kazania polskie. Homo religens”. 1909 – 1910
R-109. “Der Gemeinderatswähler. Organ zur Aufklärung des steuerzahlenden Bevölkerung Teschens” – tygodnik niemiecko-polski. 1912 – 1913
R-110. Ulotki i afisze przedwyborcze oraz o polskich imprezach na Zaolziu (afisze PPS związane z wyborami do Sejmu i Senatu w 1928 r., imprezy różnych organizacji na Zaolziu – “Siła”, spółdzielnie i in.). 1915 – 1939
R-111. Luźne numery różnych gazet i czasopism polskich. 1897 – 1936
R-112. Luźne numery różnych gazet i czasopism niemieckich. 1903 – 1935
R-113. Wydawnictwa o Legionach Polskich Piłsudskiego (artykuł w gazecie i druki samoistne). 1915
R-114. Luźne numery różnych gazet i czasopism czeskich. 1909 – 1937
R-115. “Naprzód” – luźne numery. 1900 – 1934
R-116. “Silesia”. 1906, 1920, 1926 – 1927
R-117. Emil Rosenow: “Wider die Pfaffenherrschaft. Kulturbilder aus dem Religionskämpfen des 16 und 17 Jahrhundert”.
R-118. Pieczątki polskich komitetów plebiscytowych na Śląsku Cieszyńskim. 1920

Książnica Cieszyńska