Katalog biblioteki Leopolda Jana Szersznika

Katalog biblioteki Leopolda Jana Szersznika

 

UWAGA:
W ramach projektu “Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”
biblioteka Leopolda Jana Szersznika została opracowana komputerowo.
Wchodzące w jej skład stare druki ujęte są w dostępnym on-line
katalogu starych druków,
z kolei książki wydane od 1801 r. znaleźć można w
katalogu książek z kolekcji zabytkowych.

Aparat wyszukiwawczy
Katalog alfabetyczny księgozbioru Leopolda Jana Szersznika składa się z dwóch części:

  1. Katalog alfabetyczny starych druków z księgozbioru L. J. Szersznika – obejmuje książki i czasopisma wydane do roku 1800 włącznie
  2. Katalog alfabetyczny nowych druków z księgozbioru L. J. Szersznika – obejmuje książki i czasopisma wydane od roku 1801.

Obejmuje druki zwarte i ciągłe, zebrane przez samego Leopolda Jana Szersznika, a także materiały, które trafiły do jego biblioteki w latach 1814-1935, kiedy znajdowała się ona w zarządzie szersznikowskiej Fundacji. Katalog nie uwzględnia opisów kilkudziesięciu książek i czasopism, które w ramach reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej zostały wyodrębnione z biblioteki Leopolda Jana Szersznika i wraz z książkami oraz czasopismami wyłączonymi z pozostałych księgozbiorów historycznych Oddziału Zabytkowego scalone w odrębne zespoły druków zwartych oraz czasopism. Alfabetyczne katalogi obu ww. zespołów dostępne są także w postaci wirtualnej.

Katalog alfabetyczny księgozbioru Leopolda Jana Szersznika został sporządzony odręcznie i maszynowo na kartach formatu międzynarodowego w latach 1961-1976 (z przerwą w latach 1965-1967), przez Andělína Wadowskiego pod kierunkiem Ludwika Brożka. W latach 1990-1993, w związku z przeprowadzanym wówczas skontrum biblioteki, katalog został uzupełniony przez Jolantę Sztuchlik oraz Annę Gojniczek.

Na sygnaturę większości książek i czasopism wchodzących w skład biblioteki składa się symbol literowy działu i regału (np.: „H”, „Aa”, „Q”), cyfra rzymska oznaczająca numer półki oraz liczba arabska określająca miejsce jednostki na półce (np. „H I 5” lub „Aa VIII 20”). Inne sygnatury nadano książkom, które odnaleziono podczas skontrum w latach dziewięćdziesiątych XX w., a które nie były uwzględnione w historycznych repertoriach biblioteki. Podczas katalogowania i inwentaryzacji zostały one uporządkowane według numerus currens, otrzymując sygnatury składające się z symbolu “SZ Supl.” oraz kolejnej liczby arabskiej.

Elementy składowe opisu:

  • hasło autorskie,
  • tytuł,
  • oznaczenie odpowiedzialności (bardzo często w pełnym brzmieniu),
  • adres wydawniczy,
  • dokładny opis fizyczny,
  • wyszczególnienie tomów.

Ponadto w niektórych opisach uwzględniono proweniencję oraz odesłanie do bibliografii, najczęściej Estreichera. Część opisów zaopatrzona została w odsyłacze dotyczące haseł osobowych, tytułów dzieł współwydanych i współoprawnych. Pomimo licznych błędów i niekonsekwencji katalog ten stanowi najlepsze narzędzie wyszukiwawcze, w jakie biblioteka L. J. Szersznika została do tej pory wyposażona. Stopniowo, w miarę postępów procesu katalogowania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, opisy książek wchodzących w skład szersznikowskiej biblioteki trafiają do katalogowych baz danych: starych druków, książek oraz czasopism.

Podstawowa literatura
Szelong: Biblioteczne zbiory Leopolda Jana Szersznika, (w:) 190 lat założenia Muzeum i Biblioteki Leopolda Jana Szersznika 1802-1992. pod red. Janusza Spyry, Cieszyn 1993, s. 37-52; M. Makowski, J. Spyra, K. Szelong: Zbiory i Fundacja Szersznika po 1814 r., tamże, s. 81-90; K. Szelong: Proces ewidencji i opracowania bibliotecznych zbiorów ks. Leopolda Jana Szersznika. Zarys historyczny, “Roczniki Biblioteczne”, R. 44: 2000, s. 87-134.

 

Książnica Cieszyńska