Katalog czasopism

Katalog czasopism Książnicy Cieszyńskiej

Aparat wyszukiwawczy
Scalony katalog czasopism Książnicy Cieszyńskiej obejmuje opisy następujących kategorii zbiorów:

  • periodyki, pochodzące z księgozbiorów historycznych , wydzielone i scalone w odrębny zespół czasopism w ramach przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej (Uwaga! Nie wszystkie tytuły czasopism wchodzące w skład księgozbiorów historycznych zostały wówczas wydzielone. Opisów periodyków niewyodrębnionych z zabytkowych kolekcji szukać należy w katalogach poszczególnych księgozbiorów);
  • periodyki wchodzące w skład księgozbioru pomuzealnego, których nie wydzielono podczas wspomnianej wyżej reorganizacji zbiorów i które na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. zostały prowizorycznie uporządkowane i opracowane,
  • periodyki, pozyskane w okresie istnienia Oddziału Zabytkowego oraz zgromadzone przez Książnicę Cieszyńską, tworzące właściwy zespół czasopism Książnicy Cieszyńskiej, do którego w miarę postępów procesu katalogowania retrospektywnego trafiać będą również periodyki z zespołów historycznych (Uwaga! Niniejsza wersja katalogu obejmuje opisy tytułów pozyskanych przez Książnicę Cieszyńską tylko do 2004 r.; opisy późniejszych nabytków szukać należy w katalogowej bazie danych.

Katalog czasopism Książnicy Cieszyńskiej nie ma jednolitego charakteru. Wchodzące w jego skład opisy podzielić można na trzy grupy, odpowiadające scharakteryzowanym wyżej zespołom czasopism. Pierwsza grupa (sygnatury rozpoczynające się od litery “C”) obejmuje opisy sporządzone w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. podczas wydzielania zbioru czasopism z księgozbiorów historycznych. Nie odpowiadają one współczesnym przepisom katalogowania wydawnictw ciągłych, zawierają jednak dokładne wyszczególnienie zasobu. Drugą grupę (sygnatury rozpoczynające się od liter „NO” lub „M”) stanowią prowizorycznie sporządzone karty dla czasopism wchodzących w skład księgozbioru pomuzealnego. Zawierają one jedynie podstawowe informacje o danym czasopiśmie. W skład trzeciej grupy (sygnatury rozpoczynające się od liter „CZ”) wchodzą opisy katalogowe czasopism bieżących oraz periodyków pochodzących z zasobów historycznych, a poddanych katalogowaniu retrospektywnemu, wykonane w oparciu o obowiązującą normę opracowania wydawnictw ciągłych. Wszystkie opisy sporządzone zostały na kartach formatu międzynarodowego; dla czasopism z księgozbioru pomuzealnego ręcznie, dla pozostałych – w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego. Katalog uszeregowany jest alfabetycznie według tytułów. Wyjątkiem jest uszeregowanie kart sprawozdań według hasła ujednoliconego zawierającego nazwę instytucji, której dotyczy (np. Sprawozdania – Gimnazjum Polskie [Cieszyn]). Sygnatury czasopism znajdują się w prawym górnym rogu karty katalogowej.

Elementy składowe opisu:

  • hasło główne
  • tytuł
  • oznaczenie odpowiedzialności (pominięte w przypadku księgozbioru pomuzealnego)
  • adres wydawniczy (pominięty w przypadku księgozbioru pomuzealnego)
  • opis fizyczny (pominięty w przypadku księgozbioru pomuzealnego)
  • wyszczególnienie zasobu
  • uwagi biblioteczne (zmiany zachodzące przy wydawaniu czasopisma podawane są przy zasobie; pominięte w przypadku księgozbioru pomuzealnego)

Scalony katalog alfabetyczny zespołu czasopism dostępny jest także w formie manualnej kartoteki w Czytelni Głównej Książnicy Cieszyńskiej. Opisy czasopism opracowanych współcześnie, zarówno pochodzących ze starego zasobu, jak i nowo pozyskiwanych dostępne są także w komputerowej bazie danych. W miarę postępów procesu retrospektywnego katalogowania historycznych zbiorów Książnicy trafią do niej również opisy pozostałych części zasobu czasopism.

Książnica Cieszyńska