Katalog biblioteki Tadeusza Regera

Katalog biblioteki Tadeusza Regera

 

Zawartość zespołu
Księgozbiór Tadeusza Regera liczy w sumie ok. 7 000 woluminów (w tym kilka starych druków) i obejmuje głównie dzieła z zakresu historii, prawa, socjologii, przyrody oraz silesiaka. Proweniencyjnie z kolekcją tą związany jest obszerny zbiór archiwaliów, nazywany Tekami Regera.

Aparat wyszukiwawczy
Katalog alfabetyczny księgozbioru Tadeusza Regera został sporządzony odręcznie i maszynowo na kartkach formatu międzynarodowego prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych XX wieku. Katalog nie uwzględnia opisów książek i czasopism, które w ramach reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej zostały wyodrębnione ze zbiorów biblioteki Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i wraz z książkami oraz czasopismami, wyłączonymi z pozostałych księgozbiorów historycznych Oddziału Zabytkowego, scalone w odrębne zespoły druków zwartych oraz czasopism. Alfabetyczne katalogi obu ww. zespołów dostępne są obecnie  w postaci wirtualnej (katalog książek; katalog czasopism).

Sygnatura książek i czasopism wchodzących w skład biblioteki znajduje się w prawym górnym rogu karty.

Elementy składowe opisu:

  • hasło główne
  •  tytuł
  • oznaczenie odpowiedzialności (często pomijane lub w niepełnym brzmieniu)
  • oznaczenie wydania
  • adres wydawniczy
  • dokładny opis fizyczny
  • wyszczególnienie tomów
  • seriauwagi biblioteczne

W latach późniejszych na kartach katalogowych zostały naniesione poprawki i uzupełnienia. Część opisów zaopatrzona została w odsyłacze dotyczące haseł osobowych, tytułów dzieł współwydanych i współoprawnych.

Podstawowa literatura:
W. Zajączkowska: Zbiór Tadeusza Regera, znanego działacza socjalistycznego Ziemi Cieszyńskiej (przechowywany w Archiwum Państwowym w Łodzi), “Śląski Kwartalnik Historyczny “Sobótka””, 1964, s. 511 – 519; A. Wadowski: Księgozbiór Tadeusza Regera w Cieszynie, “Zaranie Śląskie”, 1966, z. 1, s. 133 – 136; K. Kubiński: Losy zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera , (w:) Pamiętnik Cieszyński / [Idzi Panic red. nacz. ]. T. 10, Cieszyn 1995, s. 96-99.

Książnica Cieszyńska