Teki Regera

Teki Regera

 

UWAGA:
Zespół Teki Regera został opracowany komputerowo, a jego zasób ujęto w dostępnym on-line komputerowym
katalogu rękopisów.

 

Historia zespołu
Zespół jest częścią składową spuścizny cieszyńskiego działacza politycznego i społecznego Tadeusza Regera (1872-1938). Po śmierci T. Regera część jego biblioteki oraz prywatnego archiwum została przekazana do Muzeum Miejskiego w Cieszynie.

Zawartość zespołu
Kolekcja zawiera dokumenty i akta urzędowe, notatki, korespondencję, wycinki z gazet, druki ulotne etc., związane bezpośrednio z osobą T. Regera, bądź też z osobami, organizacjami i instytucjami, z którymi współpracował, pozostawał w kontakcie lub których działalnością się interesował. Część znajdujących się pierwotnie w tym zbiorze czasopism, gazet, druków ulotnych, broszur itp. przeniesiono w latach siedemdziesiątych XX w. do – odpowiednio – zbioru czasopism, druków ulotnych i książek. Teki Regera obejmują ok. 5 500 jednostek.

Aparat wyszukiwawczy
Zbiór został uporządkowany w latach siedemdziesiątych XX w. przez Jana Koniecznego. Podzielono go na 118 tek tematycznych, z których każda zawiera od kilkudziesięciu do ponad stu jednostek, ponumerowanych w ramach każdej teki od 1. Jednostkę stanowi najczęściej pojedynczy dokument, rzadziej grupa dokumentów. Zespół został spisany w inwentarzu sporządzonym na luźnych kartach formatu A4, zawierającym wiele skreśleń, informacji o przemieszczeniach dokumentów i uzupełnień.

Elementy składowe opisu jednostki

Opis jednostki zawiera:

    • kolejny numer w obrębie teki,
    • określenie treści lub tytuł,
    • incipit,
    • datę powstania,
    • opis zewnętrzny (określenie stosunku do oryginału, objętość, wymiary, uwagę o materiale i piśmie)

Sygnatura
Na sygnaturę składa się symbol literowy zespołu TR, numer teki i numer jednostki w obrębie teki, np. TR 1.27.

Podstawowa literatura
Wadowski: Księgozbiór Tadeusza Regera w Cieszynie, “Zaranie Śląskie” 1966, z. 1, s. 133-136; K. Kubiński: Losy zbiorów bibliotecznych Tadeusza Regera, (w:) “Pamiętnik Cieszyński” t. 10, 1995, s. 47-65.

 

Książnica Cieszyńska