Katalog rękopisów

Katalog rękopisów Książnicy Cieszyńskiej zawiera opisy katalogowe dwóch w pełni opracowanych kolekcji. Pierwszą z nich są nabytki rękopisów, wpływające do zbiorów Książnicy od 1994 r. Drugą stanowią rękopisy pochodzące z księgozbioru Leopolda Jana Szersznika, które w latach 2008-2010 zostały opracowane przez Fundację „Zakłady Kórnickie” w ramach projektu Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego. Ponadto baza uwzględnia opisy archiwaliów wchodzących w skład Tek Regera, których inwentarz poddano retrokonwersji.  W katalogu rękopisów znajdują się także opisy kilku manuskryptów, głównie oprawnych, pochodzących z księgozbiorów pomuzealnego, Czytelni Ludowej, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Katalogi pozostałych kolekcji rękopiśmiennych Książnicy Cieszyńskiej, pochodzących z księgozbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz z Biblioteki Dekanatu są dostępne w czytelni zbiorów specjalnych w formie manualnych katalogów i kartotek lub stronie internetowej Książnicy Cieszyńskiej w postaci ich „wirtualnej”, zeskanowanej wersji.

Rękopisy opracowane są według zasad zawartych w Wytycznych opracowania rękopisów w bibliotekach polskich, opracowanych przez B. Horodyskiego i H. Więckowską (Wrocław, 1955). Indeksy, które są istotnym elementem opracowania rękopisów powstają poprzez nadawanie poszczególnym jednostkom rękopiśmiennym odpowiednich haseł przedmiotowych, obejmujących wszystkie kategorie haseł przewidziane w Wytycznych opracowania rękopisów… Hasła te są tworzone na podstawie Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Książnica Cieszyńska