Katalog biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego

Katalog biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego

 

UWAGA:
Stare druki z biblioteki Józefa I. Kraszewskiego zostały opracowane komputerowo.
Ich opisy ujęte są w dostępnym on-line
katalogu starych druków.

Katalog alfabetyczny księgozbioru Józefa Ignacego Kraszewskiego składa się z dwóch części:

  1. katalogu alfabetycznego starych druków – obejmującego książki i czasopisma wydane do roku 1800 włącznie
  2. katalogu alfabetycznego nowych druków – obejmującego książki i czasopisma wydane od roku 1801.

Katalog nie uwzględnia opisów książek i czasopism, które w ramach reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej zostały wyodrębnione z biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego i wraz z książkami oraz czasopismami, wyłączonymi z pozostałych księgozbiorów historycznych Oddziału Zabytkowego, scalone w odrębne zespoły druków zwartych oraz czasopism. Alfabetyczne katalogi obu ww. zespołów dostępne są obecnie  w postaci wirtualnej (katalog książek; katalog czasopism).

Katalog alfabetyczny księgozbioru J. I. Kraszewskiego został opracowany przez Ludwika Brożka w latach dwudziestych XX w. Sporządzono go odręcznie, na kartach bibliotecznych o wymiarach 14 x 17,5 cm. Zawarte w im opisy, powstałe w oderwaniu od jakichkolwiek norm katalogowania, obciążone są licznymi błędami, lukami i niekonsekwencjami. Obecnie jednak, mimo swoich niedostatków, katalog ten nadal pozostaje głównym narzędziem wyszukiwawczym w odniesieniu do wchodzących w skład biblioteki Józefa Ignacego Kraszewskiego XIX – druków zwartych i ciągłych. Należące do tej kolekcji stare druki, opracowane według obowiązujących obecnie norm katalogowych, można już wyszukiwać w komputerowej bazie danych Książnicy Cieszyńskiej. W miarę postępów procesu katalogowania zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, również pozostała część opisów książek i czasopism z biblioteki J. I. Kraszewskiego trafi do katalogowych baz danych książek i czasopism.

Sygnaturę książek i czasopism wchodzących w skład biblioteki stanowi liczba wpisana w rubryce “numer inwentarza”. Nad ww. rubryką znajduje się liczba oznaczająca numer pochodzący z drukowanego katalogu księgozbioru Kraszewskiego sporządzonego przez Michała Pawlika.

Elementy składowe opisu:

  • hasło główne
  • tytuł
  • oznaczenie odpowiedzialności (często w niepełnym brzmieniu)
  • adres wydawniczy (najczęściej miejsce i rok wydania)
  • wyszczególnienie tomów

Ponadto w większości opisów uwzględniono odesłanie do bibliografii Estreichera. W niektórych opisach znajdują się informacje o dedykacjach. Część opisów zaopatrzona została w odsyłacze dotyczące haseł osobowych, tytułów dzieł współwydanych i współoprawnych.
Podstawę szeregowania alfabetycznego stanowi hasło autorskie wpisane w rubrykę “Autor” lub pierwszy wyraz tytułu stanowiący hasło tytułowe. W latach późniejszych na części kart katalogowych zostały naniesione poprawki, uzupełnienia i podkreślenia. W tych przypadkach obowiązującym jest hasło znajdujące się nad rubryką “Tytuł dzieła”. W innych przypadkach hasło główne stanowi podkreślony wyraz.

Podstawowa literatura
M. Pawlik: Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografji, jakoteż osobistych dyplomów, adresów, itp. pozostałych po śp. Józefie Ignacym Kraszewskim, Lwów, 1888; H. Karpińska: Ciekawostki w książkach biblioteki J. I. Kraszewskiego,(w:) “Cieszyński Rocznik Muzealny”, 1970-1971, s. 143-150; J. Jarowiecki: Księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego – warsztatem pracy pisarza i historyka (w:) “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Polonistyczne”, 1991, Nr 3, s. 69-92; A. Gojniczek: Biblioteka Józefa Ignacego Kraszewskiego, (w:) “Pamiętnik Cieszyński”, T. 10, Cieszyn 1995, s. 47-65.

Książnica Cieszyńska