Dokumenty życia społecznego

Katalog dokumentów życia społecznego Książnicy Cieszyńskiej obejmuje druki ulotne wydane od 1801 r., dotyczące działalności instytucji, partii, stowarzyszeń, związków itp., zwykle nie przeznaczone do handlu księgarskiego w następujących rodzajach: plakaty, zaproszenia, ulotki, programy teatralne, imprez, obchodów itp., informatory, druki reklamowe, obwieszczenia władz, prospekty turystyczne oraz materiały partii politycznych (plakaty, ulotki, afisze, informatory wyborcze). Dokumenty życia społecznego o trwalszej wartości naukowej, mające formę co najmniej broszury, katalogowane są w zespole książek dawnych (wydanych w l. 1801-1950) i książek nowych (wydanych od 1951 r.), a ich opisy dostępne są w katalogu książek. Druki urzędowe wydawane do r. 1800 włącznie opracowuje się w zespole starych druków i udostępnia w katalogu starych druków. W skład zespołu dokumentów życia społecznego wchodzą nabytki wpływające do jej zbiorów od 1994 r. oraz druki pochodzące z tzw. starego zasobu, czyli z wchodzących w skład Książnicy Cieszyńskiej księgozbiorów historycznych, takich jak: księgozbiór pomuzealny, Czytelni Ludowej, Tadeusza Regera oraz księgozbiór Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej i Biblioteki Miejskiej.

Katalog dokumentów życia społecznego zawiera opisy druków ulotnych, nabywanych przez Książnicę Cieszyńską od 1994 r. od osób prywatnych. Z darów od instytucji w bazie dżs znajdują się tylko opisy z roczników 1994, 2000 oraz druki ulotne z lat 1848-1939 z księgozbiorów historycznych. Wyszukiwanie pozostałych dokumentów życia społecznego odbywa się przy pomocy rozbudowanego Schematu klasyfikacji DŻS, uzupełnionego alfabetycznym indeksem działów dżs, nazw instytucji i imprez dostępnym w czytelni zbiorów specjalnych.

Dokumenty życia społecznego wydane w latach 1801-1950 opracowuje się jednostkowo, a wydane od 1951 r. – grupowo. Ponieważ katalogowanie tego rodzaju druków polega przede wszystkim na klasyfikacji rzeczowej i tworzeniu rozbudowanych indeksów, w pierwszej kolejności dzieli się je według roczników, a w ich obrębie na jednostki według Schematu klasyfikacji dżs. Podstawę opracowania stanowią Dokumenty życia społecznego w działalności bibliotek publicznych : materiały nauczania 2 Zofii Kolanowskiej i Mirosławy Pilarczyk (Warszawa, 1985). Ustalona przez ten podręcznik klasyfikacja została dla potrzeb Książnicy zmodyfikowana (zamiast 17 jest 20 działów głównych). Zmieniono też symbole klasyfikacyjne, zastępując cyfry rzymskie cyframi arabskimi i założono prowadzony w formie pliku tekstowego alfabetyczny indeks działów dżs, nazw instytucji i imprez, który jest na bieżąco uzupełniany. Opisy poszczególnych jednostek zawierają dane biblioteczne, określenie zawartości jednostki, nazwy twórców (autorów, redaktorów, autorów fotografii itd.) oraz nazwy działów dżs. Hasła przedmiotowe tworzone są według Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Oprócz haseł z tematami ogólnymi wpisuje się nazwy wszystkich regionalnych miejscowości, instytucji, imprez i osób, których dotyczą opisywane dokumenty.

Książnica Cieszyńska