Katalog czasopism

Data aktualizacji: 2009-12-01 14:28:05

Katalog czasopism Książnicy Cieszyńskiej

 

Scalony katalog czasopism Książnicy Cieszyńskiej obejmuje opisy następujących kategorii zbiorów:

  • periodyki, pochodzące z księgozbiorów historycznych , wydzielone i scalone w odrębny zespół czasopism w ramach przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. reorganizacji zbiorów Oddziału Zabytkowego Biblioteki Śląskiej (Uwaga! Nie wszystkie tytuły czasopism wchodzące w skład księgozbiorów historycznych zostały wówczas wydzielone. Opisów periodyków niewyodrębnionych z zabytkowych kolekcji szukać należy w katalogach poszczególnych księgozbiorów; w szczególności dotyczy to księgozbioru Leopolda Jana Szersznika,
  • periodyki wchodzące w skład księgozbioru pomuzealnego, których nie wydzielono podczas wspomnianej wyżej reorganizacji zbiorów i które na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. zostały prowizorycznie uporządkowane i opracowane,
  • periodyki, pozyskane w okresie istnienia Oddziału Zabytkowego oraz zgromadzone przez Książnicę Cieszyńską, tworzące właściwy zespół czasopism Książnicy Cieszyńskiej, do którego w miarę postępów procesu katalogowania retrospektywnego trafiać będą również periodyki z zespołów historycznych (Uwaga! Niniejsza wersja katalogu obejmuje opisy tytułów pozyskanych przez Książnicę Cieszyńską tylko do 2004 r.; opisy późniejszych nabytków szukać należy w katalogowej bazie danych.


        Katalog czasopism Książnicy Cieszyńskiej nie ma jednolitego charakteru. Wchodzące w jego skład opisy podzielić można na trzy grupy, odpowiadające scharakteryzowanym wyżej zespołom czasopism. Pierwsza grupa obejmuje opisy sporządzone w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. podczas wydzielania zbioru czasopism z księgozbiorów historycznych. Nie odpowiadają one już współczesnym przepisom katalogowania wydawnictw ciągłych, zawierają jednak dokładne wyszczególnienie zasobu (sygnatury oznaczone literą "C"). Drugą grupę stanowią prowizorycznie sporządzone karty dla czasopism wchodzących w skład księgozbioru pomuzealnego. Zawierają one jedynie podstawowe informacje o danym czasopiśmie (sygnatury oznaczone literami NO). W skład trzeciej grupy wchodzą opisy katalogowe czasopism bieżących oraz periodyków pochodzących z zasobów historycznych a poddanych katalogowaniu retrospektywnemu, wykonane w oparciu o obowiązującą normę opracowania wydawnictw ciągłych (sygnatury oznaczone literami CZ). Wszystkie opisy sporządzone zostały na kartach formatu międzynarodowego; dla czasopism z księgozbioru pomuzealnego ręcznie, dla pozostałych - w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego. Katalog uszeregowany jest alfabetycznie według tytułów. Wyjątkiem jest uszeregowanie kart sprawozdań według hasła ujednoliconego zawierającego nazwę instytucji, której dotyczy (np. Sprawozdania - Gimnazjum Polskie [Cieszyn]). Sygnatury czasopism znajdują się w prawym górnym rogu karty katalogowej.

        Elementy składowe opisu:

  • hasło główne
  • tytuł
  • oznaczenie odpowiedzialności (pominięte w przypadku księgozbioru pomuzealnego)
  • adres wydawniczy (pominięty w przypadku księgozbioru pomuzealnego)
  • opis fizyczny (pominięty w przypadku księgozbioru pomuzealnego)
  • wyszczególnienie zasobu
  • uwagi biblioteczne (zmiany zachodzące przy wydawaniu czasopisma podawane są przy zasobie; pominięte w przypadku księgozbioru pomuzealnego)        Scalony katalog alfabetyczny zespołu czasopism dostępny jest także w formie manualnej kartoteki w Czytelni Głównej Książnicy Cieszyńskiej. Opisy czasopism opracowanych współcześnie, zarówno pochodzących ze starego zasobu, jak i nowo pozyskiwanych dostępne są także w katalogowej bazie danych. W miarę postępów procesu retrospektywnego katalogowania historycznych zbiorów Książnicy trafią do niej również opisy pozostałych części zasobu czasopism.